LYNDON & HIS PIZZA

“Lyndon mw pizza!” “What pizza?” “Eerrrmmm, yg ada sosisnya.” “Iya, what is the name?” “Errr, Pizza Jeni…” “There’s no pizza Jeni.” “Lyndon mau pizza!” “Pizza apa?!” “Pizza oli, Lyndon want oli pizza.” “There’s no oli pizza, wrong name.” “Wong nem? Lyndon mau wong nem!” “Wrong name! Itu salah […]